Quick Links

https://people.ibu.edu.ba/aozuygun/
Assoc. Prof. Dr.

Ali Riza Özuygun


Education

 • PhD, Atatürk Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Eğitimi, 1999, Erzurum - Türkiye
 • MA, Atatürk Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı, 1993, Erzurum/Türkiye
 • BA, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı, 1991, Erzurum/Türkiye


Experiences

 • International Burch University, Doç. Dr.- Oct. 2014,
 • International Burch University, Bölüm BaşkanıNov. 2012,
 • Fen-Edebiyat Fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, , Nov. 2010, Sep. 2013
 • Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi, Türkoloji Araştırma Merkezi Müdürü, , Sep. 2009, Jul. 2010
 • Fen-Edebiyat Fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi , , Nov. 1999, Sep. 2005
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat, , Oct. 1993, Oct. 1999
 • İmam Hatim Lisesi - Erzurum, , Sep. 1991, Sep. 1993


Academic Journals

(The Journals appeared in SCI, SCI Exp.,SSCI and AHCI are shown with *)

 • Duygu Gökçen – Ali Rıza Özuygun; Nef’î’nin “Değil” Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Apr. 2016
 • Ali Rıza Özuygun-Ali Aksit; Avnî’nin (Fatih Sultan Mehmet) “olup” redifli gazelinin ontolojik analiz yöntemiyle incelenmesi, ASOSJOURNAL, Oct. 2016
 • Ali Rıza ÖZUYGUN-Şefika Yapıcı; Kadiç Kroniğinde Bosna Şehir Güzellemeleri, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Apr. 2016
 • Ali Rıza ÖZUYGUN-Ali AKSİT; Şeyh Galib’in Hasteriz Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 17, No. 1, Jun. 2015
 • Ali Rıza Özuygun – Murat Durmaz; Zati’nin ‘‘Hazer Et’’ Redifli Gazelinin Yapısalcılık Yöntemine Göre İncelenmesi, Journal of Language and Literature Education, Aug. 2014
 • Ali Rıza ÖZUYGUN - Lokman GÖZCÜ; Fuzûlî’nin “Olmasun Yâ Rab” Redifli Gazelinin Şerhi Ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Oct. 2014
 • Ali Rıza Özuygun- Şefika Yapıcı; Bosnalı Hacı Yusuf Livnyak’ın Hac Seyahatnamesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aug. 2014
 • Ali Rıza Özuygun – Habibe Baysan; Şeyh Gâlib’in ‘‘Düştü’’ Redifli Gazelinin Şerhi Ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi, EKEV AKADEMİ DERGİSİ, Aug. 2014
 • Ali Rıza Özuygun – Mustafa Köklü; “Nâ’ilî’nin Andelîb Redifli Gazelinin Şerhi ve Tematik Açıdan İncelenmesi”, May. 2013
 • Ali Rıza Özuygun – Gülsüm Şahin; Nabi'nin Bu Redifli Gazelinin Tasavvufi Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi Bildiri Kitapçığı, May. 2013
 • Ali Rıza Özuygun – Şefika Yapıcı; “Enver Kadiç ve Tarih-İ Enveri” , UTEK13, May. 2013
 • Ali Rıza Özuygun - Tuba Araz; “Necati‘nin Yok Redifli Gazelinin Yapısalcılık Yöntemine Göre İncelenmesi” , UTEK13, May. 2013
 • Ali Rıza ÖZUYGUN; 18. Yüzyıl Tasavvuf Edebiyatı’nın Önde Gelen İsmi Hasan Sezayi’nin Müritlerinden Kırımlı Mehmet Fakri, Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler, Sempozyum Bildirileri, Oct. 2012
 • Ali Rıza ÖZUYGUN; “Türk Edebiyatında Gazavatnameler” , Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Akademik Yıllığı, Apr. 2010
 • Ali Rıza ÖZUYGUN; Divan Edebiyatında Siyasetnameler (Janrı Siyasetname vı Literaturi Divanu), Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Akademik Yıllığı, No. Sayı:15, Jan. 2009
 • Ali Rıza ÖZUYGUN; “16. ve 17. Yüzyıl Divan Edebiyatında Nazım ve Bu Yüzyıllardaki Kırımlı Divan Şairleri’’, Uluslararası 2. Türkoloji Kongresi - Simferopol-Kırım/Ukrayna, May. 2008
 • Ali Rıza ÖZUYGUN; Gaspıralı İsmail’in Fikirlerinin Çağdaş Bir Yorumu, Tasil Dergisi, Okuv ve İçtimai-Siyasi Mecmua, No. Sayı:9, May. 2006
 • Ali Rıza ÖZUYGUN; 18. Yüzyıl Mutasavvıf Şairlerinden Sezayi-i Gülşeni, Hayatı ve Edebi Kişiliği, Arayışlar Dergisi, No. Sayı:14, Sep. 2005
 • Ali Rıza ÖZUYGUN; “16. ve 17. Yüzyıl Divan Edebiyatında Nesir”, Sep. 1994


Proceedings

 • Ali Rıza ÖZUYGUN; . Sezayi-i Gülşeni’nin Hayatı ve Yaşadığı Dönem
 • Ali Rıza ÖZUYGUN; “Ahmet Yesevi’nin Hayatı ve Yaşadığı Dönem”, Oct. 1993


Thesis Supervised

MS/MA Thesis

 • ; Harun Köken
 • ; Tuba Araz
 • Mustafa Reşid Bosnavi Divanı, Metin ve İnceleme; İsmail Yapıcı
 • Rıza Tezkiresindeki Şairler Hakkında İnceleme; Habibe Baysan
 • Salih Sıdkı Hacı Hüseyinoviç’in Tarih-i Diyar-ı Bosna; Songül Özdemir, Jan. 2015
 • Saraybosna Şehrinin Tarihi Yapılarının Halk Hikayeleri; Murat Durmaz, Jan. 2015
 • Terceme-i Hadis-i Erbain, Muhammed Enver bin Sıdkı Bekir; Gülsüm Şahin, Sep. 2014
 • Ricai, Mevlidü’n-Nebi, Metin ve İnceleme; Lokman Gözcü, İBU, Sep. 2014
 • Benderli Cesari Divanı, Tenkitli Metin ve İnceleme; Mehmet Orhan, Jun. 2012
 • Fuzuli, Baki ve Hayali Bey Divanları’nda Gül Mazmunu; Ali Özmen, Jun. 2012


PHD Thesis

 • Şerifzade Fazıl Mehmet Paşa Divanı’nın Tahlili; Ali Aksit
 • Enver Kadiç Kroniğine göre Bosna-Hersek’te Türkçe Yazan Divan Şairleri; Şefika Yapıcı